Tantiric Orientation. 

       ÄdL Õ{æøÏÇßµ¢ æÄxßiøßAæM¿áK ²øá ÉáøÞÄÈ ÍÞøÄàÏ ÖÞdØñ ÖÞ¶ÏÞÃí. §Äí ²øá ¦ØbÞÆÈ µÜÏᢠÖÞdØñÕᢠ¦ÏßøßAáKçÄÞæ¿ÞM¢, ²øá ¦çøÞ·c ÉøßÉÞÜÈ µÜÏᢠÖÞdØñÕáÎÞÏᢠÕVJßAáKÄáæµÞIÞÏßøßAâ ²øá æÄxßiøà ¨ çζÜÏßW ؼàÕÎÞÏß ÈßÜÈßWAáKÄí. ÎÈá×cæa ÖÞøàøßµ ÎÞÈØൠèÕµÞøßµ ÄÜBç{æÏÜïÞ¢ ©ÃVJáÕÞÈᢠÉøßçÉÞ×ßMßAáÕÞÈᢠØÞÇßAáK ²øá çdÖ×íÀ ÖÞdØñµÜÞøâÉÎÞÃí ÄdL. çøÞ·ßµZAí ÎÞdÄÎÜï ¦çøÞ·c Ø¢øfÃJßW dÖiÏᢠÄÞWÉøcÕáÎáU ¦VAᢠ§Äí ÉÀßAáµÏᢠ¥ÍcØßAáµÏᢠæºÏîÞÕáKÄÞÃí. ÆÞOÄcÉøÞ¼ÏBZ ²ÝßÕÞAÞÈᢠÆÞOÄc ÌtBZ ÖµñßæM¿áJÞÈᢠÄdL ÉøcÞÉñÎÞÃí. 

© THIS PAGE IS PROUDLY CREATED AND MAINTAINED BY SAHRUDAYA COUNSELLING CENTRE,3RD FLOOR, MAX BUSINESS BAY, NEAR MOBILITY HUB EXIT, VYTTILA JN., ERNAKULAM 8589853765