Masturbation Orientation. 

     ØbÏ¢çÍÞ·¢ ²øá µÞÜJí ÉÞÉÎÞÏß µIßøáKá. ®KÞW §Kí ¥ÄßWÈßKí ÕÜßÏ ÎÞx¢ ©IÞÏßGáIí. Éáøá×zÞæø Ø¢Ìtߺîß¿çJÞ{¢ µáçùµâæ¿ ØÞÇÞøà ÈßÜÏßÜÞÃí ¥ÕV §ÄßæÈ ÕàfßAáKÄí. ®KÞW §KᢠÉÜdØñàµ{ᢠ§ÄßæÈ ÉÞÉÎÞÏᢠæÄxÞÏᢠµÃAÞAáKÄßÈÞW ÉÜVAᢠ§Äßæa ¦çøÞ·cÉøÎÞÏÄÜBZ ÎÈØßÜÞAáKÄßçÈÞ ©ÉçÏÞ·æM¿áJáKÄßçÈÞ ØÞÇßAáKßÜï. µâ¿áÄWçÉVAᢠ¥ùßÏßÜï ®KÄÞÃí ÕÞØñÕ¢. dØñàµ{ßW µÞÃáK ©ÏVK èÕµÞøßµ ØNVgÕᢠÎxí ÖÞøàøßµ ÎÞÈØൠèÕµÞøßµ dÉÖíÈB{ᢠÉøßÙÞøßAáKÄßÈí §Äí ®BæÈ ©ÉçÏÞ·æM¿áJÞ¢ ®Kí ÎÈØßÜÞAáKá.

© THIS PAGE IS PROUDLY CREATED AND MAINTAINED BY SAHRUDAYA COUNSELLING CENTRE,3RD FLOOR, MAX BUSINESS BAY, NEAR MOBILITY HUB EXIT, VYTTILA JN., ERNAKULAM 8589853765